เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
ตัวอย่างผลงานอันโดดเด่น ในการเรียนพิเศษที่บ้าน เเบบตัวต่อตัว

ซึ่งทีมงานสถาบัน KU Home Tutor ได้รับความไว้วางใจสูงสุด จากท่านผู้ปกครองในเขตกรุงเทพเเละปริมณฑล ให้ดูเเลอนาคตของบุตรหลายนับพันคน

นักเรียนติิดดาวที่สอบติด ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง

ด.ช.พีรณัฐ วงษอ์ารี
น้องฟาอีต
สอบติดม.1
รร.สวนกหุลาบวิทยาลัย
ด.ญ.วลัยพรรณ ศิริวริิยพนู
น้องบีม
สอบติดม.1
รร.บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
ด.ช.สิทา สาระเสริฐ
สอบติดม.1
รร.สามเสนวิทยาลัย
ด.ญ.สุจิตราภร์ ประสานทอง
น้องหมิว
สอบติด ม.1
รร.สามเสนวิทยาลัย
ด.ช.ชินพัฒน์ วีระพัฒน์
น้องพัฒน์
สอบติด ม.1
รร.สามเสนวิทยาลัย
ด.ญ.ณัฐลินี เจนโสภณ น้องลี่
สอบติด ม.1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วโรฒปทุมวัน
กนกนันท์
น้องเบสท์
สอบติด ม.1
รร.สตรีวิทยา
ด.ช.นรภัทร์ เจริญลา
น้องฟลุ๊ก
สอบติด ม.1
รร.เทพศิรินทร
ด.ช.นฤนาท ชีวะพันธ์
น้องบิ๊กบอส
สอบติด ม.1 รร.เทพศิรินทร์
ด.ช.ณัฐกมล พงศ์เต็มสุข
น้องบอล
สอบติดม.1
รร.เทพศิรินทร์
ด.ญ.นิรัชกรณ์ แก้วมณี
น้องนาส
สอบติด ม.1
รร.หอวัง
ด.ญ.บุษยมาส ญาณโกมุท
น้องอีฟ
สอบติด ม.1
รร.หอวัง
ด.ญ.พัชรมน คงสงค์
น้องพลอย
สอบติด ม.1
รร.หอวัง
ด.ช.ธนวิชญ์ อติกนิษฐ
น้องบูม
สอบติด ม.1
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ด.ญ.เกวลิน ม่วงศรี
น้องเกด
สอบติด ม.1
รร.สาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง
ด.ช.นันท์เตชินท์ อนันต์ปิติปภัส
น้ององศา
สอบติด ม.1
รร.สารสาสน์วิเทศ


นักเรียนติิดดาวที่สอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมและมหิดลวิทยานุสรณ์

น้องโอม รร.เทพศิรินทร์
สอวน.เคมีค่าย2 เป็น 1ใน18 ตัวแทนศูนย์
สอวน.เคมี กรุงเทพฯ เพื่อชิงตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ
 
น้องบูม รร.เทพศิรินทร์
สอบติด รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
น้องต้า
รร.เทพศิรินทร์
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
น้องพีรวิชญ์
รร.เทพศิรินทร์
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
นายกรณัฐ พรหมบุตร
น้องบอส
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
น.ส.ลมีส สาดและ
น้องมีส
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
น.ส.นพรดา ศิริเสถียร
น้องเยียร์
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
น.ส.กัญชรส ภูแสวงศักดิ์กุล
น้องเพลง
สอบติด รร.เตรียมอุดมฯ
   


นักเรียนติิดดาวที่สอบติดเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง
สถาบันเคยูโฮมติวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่สามารถสอบเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้

ธัญญาภัทร โกษีอำนวย
น้องทัน
โรงเรียนเซนคาร์เบียล
สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิ พรรณรายน์
น้องพี
โรงเรียนเซนคาร์เบียล
สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้องพลอย
โรงเรียนสาธิตเกษตร
สอบติดคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฏฐนันท์ กมลเนตรพิสุทธิ์
น้องไนท์
โรงเรียนสารวิทยา
สอบติดคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชญานิศ เมืองจันทึก
น้องปอ
โรงเรียนสารวิทยา
สอบติด Facuty of Agro-Industry
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
น้องมิ้น
โรงเรียนสาธิตเกษตร
สอบติด Facuty of Agro-Industry สาขา Food -Science
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
จิติวัฒน์ อุดมศิลป์
น้องบลู
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สอบติดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธัชคม สกาวรัตนโยธิน
น้องธัช
โรงเรียนทวีชาภิเศก
สอบติดคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาวิน เด่นเมฆา
น้องบูม
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อภิณนรางค์ โอทาน
น้องพลอย
สอบติดคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คเณศ รังสิพราหมณกุล
น้องบอส
โรงเรียนเซนคาร์เบียล
สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิริพร หลักพิพัฒน์
น้องปอ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบติดคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ญาณิศา ธีรกีรติกุล
น้องเจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบติดคณะบัญชีฯ 5 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชัชชล คุณสมบัติ
น้องบุช
โรงเรียนสารวิทยา
สอบติดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิษ ตามสมัคร
น้องอัพ
โรงเรียนสารวิทยา
สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นนทกร วชิระประสิทธิ์
น้องแน้ก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธิดารัตน์ เชาวรัตน์
น้องโบ๊ท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบติดคณะบัญชีฯ 4 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จตุวัฒน์ บูรณกาล
น้องแชมป์
โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบติดคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรหธิดา ทองกุทัณฑ์
น้องจูน
โรงเรียนหอวัง
สอบติดคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพร เหล่าประวัติกุล
น้องแนท
โรงเรียนสตรีวิทยา
สอบติดคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


นักเรียนในสถาบัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ธิติวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
น้องบอส 
ม.5
ศรัณย์ วงษ์อารี
น้องเปา 
ม.5
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
บุณฑริกา ผาสุขเจริญ
น้องเอิง
ม.4
ณัฐรุจา สาระเสริฐ
น้องครีม
ม.5
ไววิทย์ โชติเชาว์จารุ
น้องบอส
ม.6
   
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ณัฐวัฒน์ มัชฌิมานันท์
น้องเป๋าเป่า
ป.5
ปัณณวิชญ์ กิจศรีเจริญชัย
น้องหมู
ป.6
ภัทรคุณ ศรีสุธรรม
น้องก้อง
ป.6
จักรกริช อนุพันธุ์ชัย
น้องเบนซ์
ม.4
ศุภชัย พงศ์สัมฤทธิ์ผล
ม.4
ฐิติวุฒิ โสภณติเรกรัตน์
ม.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
อภัสนันท์ กิจศรีเจริญชัย
น้องหมี
ป.4
ชุลิตา สันติสาส์น
น้องจ๋า
ป.6
อธิชา พุ่มพัฒนา
น้องบุ่งบุ๊ง
ป.6
พิมพ์ลภัส รุ่งเหมือนพร
น้องเพียร
ป.6
กนกกร โพธิ์โลหะกุล
น้องออม
ป.6
   
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
จิรัฐ อัคคะสาระกุล
น้องปีใหม่
ป.1
จิรเมธ ตันติวิสุทธิ์
ป.2
ฐิร จริยศักดิพงษ์
น้องตีตี้
ป.3
รธา จริยศักดิพงษ์
น้องตาต้า
ป.4
ไอลวิล ประลองศิลป์
น้องไอซ์
ม.4
อานุภาพ อาภาสัตย์
น้องอู๋ 
ม.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกวลี เตชะนิเวศน์
น้องนาว
ป.6
ปาลิตา เตชะนิเวศน์
น้องนิว
ม.5
โรงเรียนหอวัง
วรชา ภู่ทอง
น้องนุ่น
ม.4
ธนวิทย์ คุณประภากร
ม.6
นพัตธร พงษ์สวัสดิ์
ม.6
ดนุชภร เหลืองอ่อน
ม.6
กนก ถัมเจริญศรีวงศ์
น้องกี้
ม.6
ณัฐธิดา นุชะชนาฎ
น้องมุก
ม.6
ณัฐภัทร วัชระคังคะ
น้องบอส
ม.6
ศิรประภา สุขสำโรง
น้องจอย
ม.6
พงศธร มนูญวัฒน
น้องเฟรน
ม.6
   
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ญาณินท์ หลิมเพียน
ม.6
อาคเนย์ ประวัติยากูร
น้องเม่น
ม.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ภคพล เตชวิริยะ
น้องอำ
ป.4
นราทร จุลาสัย
น้องอัพ
ม.6
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
ธนกร สนิกวาที
น้องไมท์ตี้
ม.4
พริสร์ งามจิตสุขศรี
น้องบิ้
ม.6
โรงเรียนราชินีบน
คริสตินา ศรีพิพัฒน์
น้องคริสตีน
ม.2
วาสิตา อนันตพงษ์
น้องแป้ง
ม.3
นภัสสร ไสลเพช 
น้องนูฟ
ม.3
ฐิติศิริ สุขสันต์
น้องไข่มุก
ม.5
โรงเรียนสตรีวิทยา
นภสร รังสิพราหมณกุล
น้องโบว์
ม.4
น้องเจนนี่
สอบได้เกรด 4
วิทยาศาสตร์
ม.3
น้องโจอี้
สอบได้เกรด 4
คณิตศาสตร์
ม.3
   
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กานดา วัชรพันธ์ธร
น้องกาน
ป.4
มัลลิการ์ กนกคุณธรรม
ป.5
สุทธภา สถิตยวนิช
น้องป่าน
ม.3
พัณณิน ชาญมนูญ
น้องพาย
ม.3
จินตภา พูลวิทยกิจ
น้องภา
ม.6
   
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนด์
พิมพ์ชนก จิวรเศรษฐ์กุล
น้องจ๋า
ป.6

กรกมล ภู่พงษ์
น้องอาย
ม.2
เมตติยา พิศิษฐ์จริง
น้องปิ๊ม 
ม.4
พัณณ์ชิตา ภัทรเลิศธนานันท์
น้องจิว
ม.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ภัทราภรณ์ เกื้อกูลโกเมน
น้องแบม
ป.6
ภิรมณ สังข์เมือง
น้องจั๊บ
ม.5
เบญจมาศ มธุลาพิลาศ
น้องไอซ์
ม.6
   
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ธัญวรัตม์. อนุกูลไพบูลย์
น้องธัญ
ม.2
ณิชมน นิตยโกศล
น้องใบหม่อน
ม.2
ฐิติรัตน์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
น้องหยกกี้
ม.2
   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ศวิตา พงษ์ประยูร
น้องมิ้น
ม.6
ณภัทฌ์ วีระคณานนท์
น้องชะพลู
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์
ณวรรน วงศ์คูประเสริฐ
น้องกอเฟิร์น
อ.2
ณัฐณิชา ตันติวิสุทธิ์
น้องเอื้อย
ป.3
นภัสสร สังขพงษ์
น้องจีน่า
ป.6
   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณัฐธิดา เกษแก้ว
ม.6
เอกอร เฉียบแหลม
น้องมิ้น
ม.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน
กีรติกา ภิสสาสุนทร
น้องขนมจีน
อ.3
เกศราภรณ์ เหล่าหวายนอก
น้องแพม
ป.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ศศิวิมล เสริมโสภณ
น้องเมย์
ม.6
พาทิศ คงสุวัฒนาเลิศ
น้องมายด์
ม.6
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว

รุจิรดา นาคพงศ์
น้องปิ่น
ม.4
เดชรินทร์ นาคพงศ์
น้องป่าน
ม.5
กฤตยฉัตร สารีบุตร
น้องฉัตร
ม.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
กรเกล้า สารีบุตร
น้องเกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ณัชชารีย์ รัตนระวีพงศ์
น้องแบม 
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
นภสร ขำหล่อ
น้องแพรว
ม.6
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยรังสิต

คณพัฒน์ แก้วมาลัย
น้องเจเจ
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
สายไหม

ปัญชลีย์ เจนโสภณ
น้องไข่มุก
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ร่มเกล้า
จตุพร อัจสริยะสิงห์
น้องน้ำ 
ม.6
โรงเรียนสายปัญญา
อายุวัฒน์ ไชยงามศรี
น้องไอซ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
สุชาดา มัตสรรกฤษณ์
น้องบีม
ม.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
นันทรักษ์ วัจนะรัตน์
น้องเอ๋ย
ม. 6
โรงเรียนจิตรลดา
สิรินทรา แสงชมภูเพ็ญ
น้องมายด์ 
ม. 6
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกล้า
น.ส.ชุติกาญจน์ ตฤณเกศโกศล
น้องมีน
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
ชัชพงศ์ คุณสมบัติ
น้องบัส
ม.5
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ภัทรพร เกิดแก้ว
ม.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
นางสาวกัญภร วัฒนชาติ
น้องแก้ม 
ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
ทีมติวเตอร์ Login เข้าสู่ระบบ
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com © 2013 All Rights Reserved. | Web Design: Ns Design Web
FOLLOW US: