เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สติวสอบ รร.เตรียมทหาร

ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ  ดังนี้

            การสอบรอบแรก  เป็นการสอบภาควิชาการ  วิชาที่สอบได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษาตามหลักสูตรไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม. 3)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีรายละเอียดดังนี้

1. คณิตศาสตร์  (คะแนนเต็ม  250  คะแนน)  เนื้อหา ม.1-ม.3

2. วิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม  250  คะแนน)  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์, น้ำเพื่อชีวิต, สารรอบตัว, โลกสีเขียว, ชีวิตสัตว์, ระบบนิเวศ, อาหาร, กลไกมนุษย์, หญิงและชาย, โลกและการเปลี่ยนแปลง, ทรัพย์ในดินสินในน้ำบรรยากาศ, โลกดวงดาวและอวกาศ, พลังงานกับชีวิต, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, การขนส่งและการสื่อสาร, ผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการ

3. ภาษาอังกฤษ  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน, ความสามารถในทักษะการอ่าน, ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร, คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ภาษาไทยและสังคมศึกษา  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น
            
          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการผ่าน โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการรวมสูงสุดมาตามลำดับ ไว้จำนวนหนึ่ง  แล้วประกาศรายชื่อเพื่อให้เข้าสอบรอบสองต่อไป

            การสอบรอบสอง  เป็นการตรวจร่างกาย  ตรวจสอบประวัติ  ทดสอบบุคลิกภาพ  สอบพลศึกษา  สอบสัมภาษณ์  และวัดขนาดร่างกาย  มีรายละเอียดดังนี้

1. การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย  ตามสถานที่ วัน  เวลา ที่จะประกาศให้ทราบ  ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นเด็ดขาด  นอกจากการตรวจร่างกายแล้วจะมีการฉาย  X – RAY ตรวจโลหิต  ตรวจปัสสาวะและอื่น ๆ สำหรับเหล่าตำรวจ ในวันตรวจร่างกายจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังต้องตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่อีกทางหนึ่งด้วย

2. การสอบพละศึกษา .... เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน

  1. ดึงข้อราวเดี่ยวถ้าทำได้ 20 ครั้ง จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 7 ครั้ง จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  2. ลุกนั่ง 30 วินาทีถ้าทำได้ 25 ครั้ง จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 19 ครั้ง จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  3. ยึดพื้นหรือดันข้อถ้าทำได้ 54 ครั้ง จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 27 ครั้ง จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  4. วิ่งระยะสั้น ( 50 เมตร) ถ้าทำได้ไม่เกิน 5.5 วินาที จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 7 วินาที จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  5. วิ่งระยะไกล ( 1000 เมตร) ถ้าทำได้ไม่เกิน 3.18 นาที จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 4.32 นาที จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  6. ยืนกระโดนไกลถ้าทำได้ 2.5 เมตร จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 2.25 เมตร จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  7. ว่ายน้ำ 50 เมตรถ้าทำได้ 40 วินาที จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 54 วินาที จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง
  8. วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ) ถ้าทำได้ 9.5 วินาที จะได้คะแนนเต็มถ้าทำได้ 11 วินาที จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

            การวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ
ผลการสอบถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก เท่านั่นไม่มีคะแนน


ข้อมูลโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปี
ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข้อดีของการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

       1. การเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก และได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะศึกษาด้วย
       2. เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่
       3. โรงเรียนของเหล่าทัพ มีทุนการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทุกเหล่า
       4. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จะได้รับพระราชทานยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยมิต้องหางานทำอีก
       5. จะได้รับราชการในอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาวไทย

หลักสูตรเตรียมทหาร   

         แต่ละเหล่าทัพจะออกข้อสอบเอง เพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนก็ต้องมาเรียนที่ โรงเรียนเตรียมทหาร จนจบหลักสูตร จากนั้นจึงแยกย้ายกัน ขึ้นเหล่าทัพที่เลือกไว้ตั้งแต่ต้น

          ถ้าเลือกเหล่าตำรวจ เรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ   เหล่าทหารบกเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารเรือเรียนโรงเรียนนายเรือ  และเหล่าทหารอากาศเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ

          หลักสูตรของโรงเรียนเตรียม ทหาร จะเป็นหลักสูตรเดียวกับของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แต่ที่นี่จะมีเพียงสายวิทย์-คณิต จบจากโรงเรียนไปแล้ว ถ้าไม่ขึ้นเหล่าทัพที่เลือกตั้งแต่ต้น ก็สามารถไปสอบเอ็นทรานซ์ หรือไปเรียนต่อต่างประเทศได้ แต่มีเงื่อนไขอยู่นิดว่า ถ้าลาออก หรือไม่ขึ้นเหล่า ก็ต้องจ่ายค่าปรับ

          นอกจากจะสอนหลักสูตร ตามกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางโรงเรียนยังต้องสอนนักเรียน ตามที่แต่ละเหล่าทัพเน้นมาเป็นพิเศษด้วย ว่าต้องการให้นักเรียนที่จะขึ้นเหล่านั้นๆ เสริมความรู้วิชาไหนบ้าง

          อย่างเหล่าทัพอากาศ อาจเน้นวิชาฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคำนวณ ขณะที่เหล่าอื่นอาจเน้นต่างกันไป โรงเรียนก็ต้องสอนเพิ่มเติม ส่วนโรงเรียนเตรียมทหารเองจะเน้นเรื่องไอที  และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเน้นศัพท์เกี่ยวกับตำรวจ ทหาร ทั้งยังเน้นการเรียนภาคปฏบัติ เรื่องระเบียบวินัยและความประพฤติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 084-606-4749
คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com