เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน

 
คอร์สเพิ่มเกรดอนุบาล ประถม ป.1-ป.6

ระดับอนุบาล

                การศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาล คือ การพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ทำให้เด็กเจริญเติบโตและก้าวหน้า เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี เต็มตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล คือการฝึกความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ 

- ความพร้อมทางด้านร่างกาย 
(การลากเส้น, ฝึกประสาทสัมพันธ์)

- ความพร้อมทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม 
(สิ่งแวดล้อมรอบกาย, บทบาทหน้าที่, 
การฝึกสมาธิในการฟัง จดจำ)

- ความพร้อมทางด้านสติปัญญา 
(คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป)

- ความพร้อมทางด้านความคิดต่อเนื่อง เชื่อมโยงสัมพันธ์์

                การเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชั้นนำในระดับประถมศึกษาที่ 1 รร.สาธิตจุฬา รร.สาธิตเกษตร รร.ประสานมิตร


ระดับประถม

วิชารับสอน   :   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 

ลักษณะการสอน
: ติวเข้มเพื่อเพิ่มเกรด สรุปเนื้อหา
ที่สำคัญ  พร้อมทั้งปรับพื้นฐานของผู้เรียน สามารถเน้น
ในจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจได้ รวมถึงมีการให้เทคนิคใน
การเรียน และการทำข้อสอบ ทั้งยังให้การช่วยเหลือ
เรื่องการบ้านของน้องๆ ที่เรียน พร้อมทั้งปูพื้นฐาน
เพื่อเตรียมสอบเข้า ในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนรัฐบาล
ชื่อดัง อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนบดินเดชาฯ


             การศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ การเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี  เช่นเดียวกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาจแบ่งช่วงชั้นออกเป็น  ประถมศึกษาตอนต้น ( ป.1-ป.3) และประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

             ซึ่งในช่วงชั้นประถมตอนต้น การเรียนการสอนมี เป้าหมายให้เด็กๆ เกิดความคิด และความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางการเล่นกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์

             ส่วนการเรียนการสอนในช่วงชั้นประถมตอนปลายมีโครงสร้างการแยกประเภทวิชา ที่ค่อนข้างชัดเจนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวคิดของนักเรียน เป้าหมายคือให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้เอง รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ

             การศึกษาในสมัยโลกาภิวัฒน์ เด็กๆ ต้องขยัน และฝึกฝนตนเอง โดยเน้น 5 วิชาหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบประจำภาคของโรงเรียน  การสอบ O-NET และที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมสอบแข่งขันเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอนาคตต่อไป

                                                                        
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 084-606-4749

คอร์สเปิดสอน พิเศษที่บ้าน
รับสอนพิเศษประถม
รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
สอนพิเศษ
สอนพิเศษประถม
ติว gat pat
ติว o-net
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษ
เรียนพิเศษที่บ้าน


KUHomeTutor.com